การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการประกอบชิ้นส่วนระดับจุลภาคแบบอัตโนมัติ