การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Heavy metal contamination of soils from organic paddy fields in Thailand", The 19th World Congress of Soil Science , 1 - 6 สิงหาคม 2010, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย