การเพิ่มอัตราขยายสายอากาศด้วยตัวสะท้อนสัญญาณแบบพาราโบลิก