วัสดุนาโนเบนซอกซาซีนไดเมอร์ซุปปร้าโมเลกุลชนิดใหม่ เพื่อใช้เป็นวัสดุสกัดไอออน : การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างในระดับโมเลกุลบนพื้นฐานของพันธะไฮโดรเจนที่เกิดในโมเลกุลของเบนซอกซาซีนไดเมอร์