การพัฒนาแบบจำลองอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบท่อประปา