การศึกษาช่วงเวลาวางไข่ต่อการเจริญของตัวอ่อน การกำหนดเพศและการเจริญของอวัยวะเพศของตัวอ่อนของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis)

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prenatal Development of Gonads in Siamese Crocodile Embryos(Crocodylus siamensis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 76-82
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, "pattens of carbohydrate contents expressed in th emetanephric kidney of siamese crocodiles ( Crocodylus siamenses)", The 3rd Congress of asian Association of Vterinary anatomists , 4 - 6 พฤศจิกายน 2009, Cheongju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการพัฒนาต่อมเพศในตัวอ่อนจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย