การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)

Publish Year National Journal 2
2009 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009
2007 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)", วารสารการประมง, ปีที่ 60, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 405-409