การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ปอโมโรเฮยะอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพอเพียงและการเพิ่มมูลค่า