ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และองค์ประกอบคาร์บอนในดินเหนียวและดินร่วนปนทรายที่ปลูกสบู่ดำ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย