การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง

Publish Year National Journal 1
2007 exสุพจน์ ภูมิสุข, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตแอนติบอดีและการพัฒนาเทคนิค DAS-ELISA เพื่อใช้ตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวา ", วารสารโรคพืช, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า ---
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนายกันตินันท์ ลีธีรศักดิ์สกุล, exนายจิรพงศ์ แพทย์สมาน, exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, "DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE RAPID IMMUNOCHROMATOGRAPHIC STRIP FOR Cucumber Green Mottle Mosaic Virus", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Sanur, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตแอนติบอดีเพื่อตรวจเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย