การพัฒนาศักยภาพการผลิตฝรั่ง มะละกอ และเสาวรส บนพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ