การพัฒนาพรรณไม้น้ำ Cryptocoryne albida เพื่อให้ได้สายพันธุ์แปลกใหม่ด้วยรังสีแกมมาและเทคนิคโปรโตพลาสต์