ระบาดวิทยาและความสามารถในการก่อโรคของเชื้อพาร์โวไวรัสชนิดใหม่ในปลานิลแดง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)