การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนธนาคารปูม้าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)