ผลของความบกพร่องผลึกต่อคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปในวัสดุแบตเตอรี่ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)