โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชน