สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสำหรับการอำนวยความสะดวกสาธารณะในการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)