การประยุกต์ข้อมูลจากแผนทีี่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ