การวิจัยสภาพเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งโดยรอบเกาะระ- เกาะพระทอง

  • แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

  • inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์,exนายประลินทร์ ไกรวิชัย

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์