การวิจัยสภาพเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งโดยรอบเกาะระ- เกาะพระทอง

  • แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

  • inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์,exนายประลินทร์ ไกรวิชัย

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2020 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exนุชนารถ วงศ์จำปา, "เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน และแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่หมู่เกาะระ – เกาะพระทอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 129-157