Conference

Article
พัฒนาการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2021
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-