การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Conference 3
2019 exsujira SORNSUNGNEAN, inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate Change and Land Use Change Effect on Water Accountingin Upper Nan Watershed", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”, 23 - 25 มกราคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exteerawach PHETCHARABURANIN, "Evaluating the Impact of Land Use Change and Climate Change onHydrological Services in Na Luang Sub-watershed, Nan Province,THAILAND", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”, 23 - 24 มกราคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKuraji Koichiro, exWipaporn Baiya, "Modified Critical Antecedent Precipitation Index (MCAPI) for Flood Warnings in Upper Nan Watershed, Nan Province, Thailand", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”, 23 - 24 มกราคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย