การผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะในบริเวณใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง