การสร้างและการประเมินระบบการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบด้วยปัญญาประดิษฐ์บนระบบเหมืองข้อมูล