การพัฒนาระบบการเดินทางแบบไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในเขตเทศบาลนครระยอง

Publish Year National Journal 2
2022 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2020 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดร.สว่าง แป้นจันทร์, "การออกแบบทางจักรยานเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-11