การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางสาวพจนีย์ สุภามงคล, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของอาร์โทรพอดส์ในข้าวโพดหวาน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย