ความยุติธรรมในการพัฒนา: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

Publish Year International Journal 1
2019 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี, "Social Network Analysis of Protest Movements in Eastern Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 42-50
Publish Year National Journal 1
2020 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครงกรอบแนวคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อต้านโรงไฟฟ้า", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 240-269
Publish Year International Conference 2
2022 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "Social Networks and Core Framing Tasks of Krabi Environmental Movement", The 3 rd International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Environmental Adaptation an d Social Self-Reliance (ICELS 2022) , 14 - 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "กรอบการวินิจฉัยปัญหาของขบวนการประท้วงในภาคตะวันออกของไทย", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย