การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศระบบ Thermodynamic sterilizing system (TSS) ในอากาศของห้องพักอาศัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบไมโครไบโอมในอากาศ