แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, "สะท้อนสันติสุขในมิติการท่องเที่ยว ตอนที่ 2: ทิศทางการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน", ล่องล้านนา ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว, 20 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สะท้อนสันติสุขในมิติการท่องเที่ยว ตอนที่ 1: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยว", ล่องล้านนา: ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว, 20 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย