การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลาง