ลูกบอลยางพาราสำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Publish Year International Journal 2
2020 exSurasit Kajon, exVoranuch Somsongkul, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Natural Rubber Latex Foam for Hand Exercising Application", Key Engineering Materials, ปีที่ 861, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 154-158
2019 exดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ, exดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วรนุช สมส่งกุล, exนายอาทิตย์ ประจิตร, exนางสาวรัตน์ธีรา ดิฐวิชัยรัตน์, exนางสาววรัมพา สุวรรณรัตน์, exนางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล, "The Effect of a PARA Rubber Ball Training Program on the Hand and Arm Strength and the Hand-Eye Coordination of Older Adults", Journal of Health Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, หน้า 12-18
Publish Year International Trademark 1
2023 inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย สุรสิทธิ์ ขจร, exผศ.ดร. วรนุช สมส่งกุล, "ผลิตภัณฑ์โฟมยางพาราลดการแพ้และกรรมวิธีการผลิต", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2023