กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นชุมชนประชาธิปไตย

Publish Year International Journal 1
2018 exนายเสกสรรค์ สนวา, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Process of Human Resource Development to Become a Democratic Community: A Case Study of Excellent Democratic Communities in Kham Khuean Kaew District, Yasothon Province, Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 73-85
Publish Year National Journal 2
2021 exเสกสรรค์ สนวา, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นชุมชนประชาธิปไตย", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 45-65
2017 exนายเสกสรรค์ สนวา, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 55-63