การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการลดความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวพริกเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเกษตรแปลงใหญ่

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "รูปร่าง รูปทรง และขนาดของสินค้าเกษตรต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคยุค Thailand 4.0", วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Extension Journal), ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018 - กันยายน 2019, หน้า 1-12