โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

Publish Year International Journal 1
2018 exIshida, Y., exOya, A., inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTrakulphudphong, C., exDenpaiboon, C., exFujimoto, M., exFukagawa, R., "Estimation of initial void ratio of consolidated clay based on one-dimensional consolidation theory", International Journal of GEOMATE , ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มิถุนายน 2018, หน้า 52-57
Publish Year National Conference 2
2020 exนันทวุฒิ ศรีสำอาง, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้จากธรรมชาติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 5, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, ณ นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exบัณฑิต ศิริแพทย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดลำดับแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงชนบทโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (AHP) กรณีศึกษาแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย