ผลของอุณหภูมิน้ำดื่มส่งผลกับสรีรวิทยา ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของโคนมลูกผสมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ที่อยู่ภายใต้สภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนชื้น

Publish Year National Journal 3
2020 exทีปกร อดุลย์เกษม, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ภาวะเครียดจากความร้อนรบกวนหน้าที่ของภูมิคุ้มกันในโคนม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 47-60
2020 exภาสวัฎ ทำมาหากิน, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของภาวะความเครียดจากความร้อนต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของโคนมที่เลี้ยงภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น:บทความทบทวนวรรณกรรม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 111-132
2020 exฐิติวิชญ์ ช้างเทศ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "บทความทบทวนวรรณกรรม: ปัจจัยด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 171-188