การศึกษาความเป็นไปได้ของห้องปฎิบัติการสอบเทียบในภาคตะวันออกของไทย