การควบคุมความเป็นกรดด่างด้วยการควบคุมไม่เชิงเส้น

Publish Year National Journal 1
2018 exSirawich Lohprasert, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "A coupled pH and level control in pH process by data-driven based, input-output linearization", Engineering Transactions, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 121-125
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Feedback Linearization-Based PI Controller for Continuous pH Process System", The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรเทพ นิลนนท์, "การแปลงระบบให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับร่วมกับตัวควบคุมพีไอดีกรณีศึกษา: การควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ และการควบคุมพีเอช", CRIT 2017 - The Conference of Thai Robot Society on Robotics and Industrial Technology 2017, 22 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกชษธร หยกสหชาติ, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์โปรแกรม ALOHA เพื่อประเมินผลกระทบและความเสี่ยงการรั่วไหลของก๊าซพิษและวางมาตรการป้องกันในภาวะฉุกเฉิน: กรณีศึกษาของก๊าซคลอรีนในกระบวนการผลิตน้ำที่ใช้ในหอระบายความร้อน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่7, 23 กรกฎาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย