การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยการใช้เปลือกส้มโอดูดซับ

Publish Year National Conference 2
2020 inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex เบญจรัตน์ ดอนรอดไพร, exนวลจันทร์ มัจฉริยกุล, "การดูดซับนํ้ามันพืช และสีย้อมเมทิลีนบลู และเบสิก เยลโล 1 โดยใช้คาร์บอนแอโรเจลจากเปลือกส้มโอ", การประชุมวิชาการระดับชาติครงั้ที่ 17 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563, 2 - 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสุธิกรณ์ สายบุตร, inนายวุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูดซับตะกั่ว(II) ไอออนจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย