กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Publish Year International Journal 1
2018 exนายยุทธนา กาเด็ม, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "TOGETHER Model: A Participatory Student- Development Model in Multicultural Society for Thailand’s Deep South University Network", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 60-72
Publish Year National Conference 1
2017 exนายยุทธนา กาเด็ม, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงประจักษ์ของจุดอ่ อน ( Weaknesses) ในการดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 , 22 มิถุนายน 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย