โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงมเทพมหานคร

Publish Year International Conference 1
2016 inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental Impact Assessment in Developing Countries: Case Study of Thailand", ICEWRM 2016: 18th International Conference on Environment and Water Resource Management to be held in Tokyo, Japan on May, 26- 27, 2016, 26 พฤษภาคม 2016, tokyo ญี่ปุ่น