การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาษาไทย)