กระบวนการต้นแบบในการผลิตและการใช้เบต้าแคโรทีนจากสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2019 exWongsnansilp, T., exYokthongwattana, K., exRoytrakul, S., inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ฮฒ-carotene production of UV-C induced dunaliella salina under salt stress", Journal of Pure and Applied Microbiology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019 - มีนาคม 2023, หน้า 193-200
2016 exWu, Z, exDuangmanee, P, exZhao, P, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exMa, CH, "The Effects of Light, Temperature, and Nutrition on Growth and Pigment Accumulation of Three Dunaliella salina Strains Isolated from Saline Soil", JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016