การศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ