ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมของยุวเกษตรกรในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exกมลฉัตร กลัดแก้ว, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมของยุวเกษตรกรในอำเภอด่านมะขามเตี ย จังหวัดกาญจนบุุรี", วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 377-393