ผลของสารจากพืชไทมอลต่อชีววิทยาของเเตนเบียนCotesia plutellae (Kurdjumov)