การศึกษาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ฐาฤทธิ์ ส่งแสง, "ดัชนีความเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการขนส่งทางรางของเมืองหลักในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 The 21st National Convention on Civil Engineering วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 จ.สงขลา , 29 มิถุนายน 2016, สงขลา สงขลา ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)