Journal

Article
การศึกษาจำนวนและตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าทางรางที่เหมาะสม กรณีศึกษาการขนส่งน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Journal
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 24654698)
Volume
32
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2022
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-