การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์, exดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา, "Thai EFL Teachers and Learners’ Beliefs and Readiness for Autonomous Learning", 3L: Language, Linguistics, Literature, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2016, หน้า 153-169