โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม : ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวฮางงอก