การพัฒนาเทคนิค loop-Mediated Isothermal Amplification สำหรับการตรวจฟาล์ว อะดีโนไวรัส ซีโรไทป์ 2 ที่เป็นสาเหตุของโรค อินคลูชั่นบอดีเฮปาไตติส