โครงการทดสอบคุณภาพขนมตามหลักวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ระดับชุมชนพื้นที่ภาคกลาง